Özel Hukuk

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemleri ve yönetimi sırasında karşılaşılan sorunlar hakkında hukuki destek verilmesi, rapor ve bilgi notları hazırlanması

 • Her türlü ticari uyuşmazlık yanında özellikle genel kurul kararlarının iptali, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, ortaklıktan ihraç davaları hususunda hukuki destek verilmesi

 • Şirket genel kurul toplantıları, yönetim kurulu toplantıları, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü dokümanın hazırlanması ve usulle ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi

 • Bono, poliçe ve çekten doğan uyuşmazlıkların takip edilmesi

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş işlemleri ve yönetimi sırasında karşılaşılan sorunlar hakkında hukuki destek verilmesi, rapor ve bilgi notları hazırlanması

 • Boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat ile müşterek çocukların velayetine ilişkin uyuşmazlıkların takibi

 • Mülkiyet hakkı sahiplerine ve yatırımcılara mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmalık hizmeti verilmesi

 • Gayrimenkul finansmanı, yabancıların taşınmaz edinmesi ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşu ve işleyişi aşamalarında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

 • Kamulaştırmasız el atma ve kamulaştırma işlemlerinden doğan davaların takibi.

 • Kentsel dönüşüm yasası kapsamında sözleşmeler hazırlanması ve işlemlerin sonuçlandırılması

 • Menajerlik, sponsorluk ve profosyonel sporcu sözleşmelerinin hazırlanması

 • Kulüplerin ilgili bakanlık başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin düzenlenmesi

 • TFF ve CAS başta olmak üzere kulüplerin ve sporcuların özel mahkeme ve kurullar önünde temsil edilmesi

 • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi

 • İşçi-işveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin hazırlanması ve bunun neticesinde açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması

 • İlamlı ve ilamsız icra işlemlerinin etkin bir şekilde yapılması

 • Alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, icra kefaleti hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemlerinin yapılması

 • İflas ve iflasın ertelenmesi sürecinin etkin bir şekilde takibi

 • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması, mirasçılık belgesi alınması, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi

 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkis davalarının takibi ve sonuçlandırılması

 • Muris muvazaası, tereke tespit, miras sebebiyle istihkak ve miras ortaklığının taksimi davalarının takibi ve sonuçlandırılması

 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmasına yönelik iş ve işlemlerin hazırlanması

 • Toplu yapılarda, sitelerde etkin bir yönetim planı hazırlanması ve toplu yapıların yönetimi hususunda hukuki destek verilmesi

 • Ulusal ve uluslararası kargo-taşıma sözleşmelerinin hazırlanm

 • Deniz, hava ve kara araçları üretimi, finansmanı, teminatlandırılması, ruhsat ve belgelendirilmesi, sigortaları, kaza ve çatmalar, sicil, liman ve gümrük işlemleri başta olmak üzere deniz, lojistik ve taşımacılık hukuku üzerine danışmanlık verilmesi

 • İnternet üzerinden satım ve diğer sözleşmelerin hazırlanması

 • E-ticaret şirketlerinin kurulması ve işleyişi sürecinde hukuki destek verilmesi; sorumluluk ve faaliyet alanlarının belirlenmesine yönelik danışmalık hizmeti verilmesi

 • Hakem heyeti önünde müvekkilin hakem veya avukat sıfatıyla temsil edilmesi

 • Hakem kararının tenfiz edilmesi ve icrasının sağlanması

 • Marka, patent ve telif ihlallerinden doğan zararların tazmini için dava açılması ve sonuçlandırılması

 • Marka, patent ve telif ihlallerinde savcılık nezdinde şikayet, arama, el koyma ve baskın işlemlerinin yapılması

 • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve diğer fikri haklarla ilgili Türkiye’de ve yurtdışında marka ve patent başvurusunda bulunma ve tescil aşamasına kadar tüm işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması

 • İnşaat, arsa payı karşılığı inşaat, gayrimenkul satış vaadi, joint venture ve konsorsiyum sözleşmelerinin görüşmelerinin hazırlanması ve yürütülmesi

 • İnşaat ruhsatı alınmasına yönelik işlemlerde hukuki destek verilmesi

 • Kamu iktisadi teşebbüsleri dahil olmak üzere her türlü idari projenin hukuki iş ve işlemlerinin yürütülmesi

 • Rekabet Kurumu izin başvurularının hazırlanması ve kuruma sunulması

 • Rekabet Kurumu tarafından yürütülen her türlü soruşturmalarda müvekkillerin temsil edilmesi ve savunmalarının hazırlanması

 • Lisanslama, rekabet etmeme sözleşmeleri, rekabet yükümlüklerine uygunluk programları ve rekabet hukuku ile ilgili tüm konularda hukuki destek verilmesi

 • Dijital oyun piyasasında faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu ve işleyişine ilişkin hukuki destek verilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yönetilmesi

 • Dijital oyunların piyasaya arzı sürecinde ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması hususlarında danışmanlık hizmeti verilmesi ve doğacak hukuki uyuşmazlıkların etkin bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması

 • Uluslararası uyuşmazlıklara ilişkin hukuk ve ceza davalarının takibi ile AİHM’ne başvuru yapılması ve sonuçlandırılması

 • Yabancı mahkeme ilamlarının ülkemizde tanınması ve tenfizi


Kamu Hukuku

 • Şikayet ve suç duyurusu işlemlerinin yapılması

 • Soruşturma ve kovuşturma aşamasında müvekkilin etkin şekilde temsil edilmesi

 • Şikayetçi ve müdahil vekili sıfatıyla ceza davalarının takip edilmesi


 • Elektrik, doğalgaz, HES başta olmak üzere sürekli gelişen enerji piyasaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere EPDK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, ruhsat ve izinlerin alınması; rödövans sözleşmelerinin hazırlanması

 • Sektörde faaliyet gösteren ve gösterecek şirketlerin faaliyetlerinin enerji mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi ve tutulması zorunlu kayıt ve defterlerin düzenlenmesi

 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu başta olmak üzere özel yasalarda yer alan vergi kaçakçılığı suçları, gümrük kaçakçılığı suçları, vergi ve gümrük uygulamasından kaynaklanan diğer suçlar sebebi ile açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması

 • Vergi kaçakçılığı suçları, gümrük kaçakçılığı suçları, vergi ve gümrük uygulamasından kaynaklanan diğer suçlar sebebi ile kesilen idari para cezalarına itiraz davalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması

 • Malpraktis davalarının etkin bir şekilde takip edilmesi

 • Özel hastanelerin ve polikliniklerin kuruluşu, işleyişi ve denetiminde hukuki destek verilmesi

 • İlaç ruhsatı alınmasına ilişkin işlem ve başvuruların yapılması; dağıtım, geliştirme, distribütörlük, lisans ve teknoloji transfer sözleşmeleri hazırlanması

 • İlaç patentleri ve markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi

 • Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerindeki tüm hukuki süreçlerin yürütülmesi

 • Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi

 • Vergi konularında vergi mahkemelerindeki hukuki sürecin yürütülmesi

 • Telekomünikasyon hizmeti ve altyapı işletmeciliği sunan şirketlere, telekomünikasyon mevzuatı ve ruhsatı ile Telekomünikasyon Kurumu’nun düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

 • İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması

 • İnternet servis sağlayacılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna ilişkin hukuki destek verilmesi